Bendroji informacija

Ši privatumo politika nustato UAB „Idee Fixe Vilnius“, juridinio asmens kodas 301899560, buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16A, LT-03111 Vilnius, elektroninio pašto adresas studio@ideefixe.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės https://www.ideefixe.lt/ lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija ir apsilankyti mūsų interneto svetainėje. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta šio dokumento apačioje.

Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys perduodami Valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Taip pat, interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines (Facebook, Instagram, Vimeo ir kt.). Idée Fixe nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

Slapukų naudojimas

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami šie slapukai:

Būtinieji. Jie yra būtini siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą, tad jų išjungti negalima.

Funkciniai. Jie naudojami siekiant įsiminti vartotojo elgseną ir suasmeninti svetainės naršymo procesą (pvz. kalbos pasirinkimas ir pan.). 

Statistiniai. Šie slapukai suteikia statistinių duomenų – kiek vartotojų apsilanko mūsų svetainėje, kiek ilgai jie naršo, kuris vidinis puslapis yra populiariausias ir pan. Ši informacija yra anoniminė, nes prieinami tik skaičiai statistikos vedimui ir mūsų svetainės gerinimui.

Reklaminiai. Jie naudojami trečiųjų šalių, pvz. YouTube. Tačiau jei išjungsite juos, nematysite šios svetainės rodomų vaizdo įrašų ir mūsų darbo pavyzdžių.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Atkreipkite dėmesį, kad uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org 

Komunikacijos tikslu tvarkomi asmens duomenys

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą užklausą ir išsaugoti komunikacijos įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

susisiekiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su „Idée Fixe“ atstovu turinys;

siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;

prenumeruojant naujienas interneto svetainėje pateiktoje formoje, kur jūs patys įrašote savo elektroninio pašto adresą;

susisiekiant per socialinį tinklą Facebook tvarkomas jūsų paskyros vardas, susirašinėjimo turinys, bei viešai prieinama jūsų paskyros informacija;

susisiekiant kitais socialiniais tinklais tvarkomi atitinkami duomenys, analogiški paminėtiems aukščiau išvardintuose punktuose.

Duomenų valdytojas netvarko Duomenų subjektų specialių kategorijų (ypatingų) asmens duomenų. Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys bei tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.
Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje: Teisių įgyvendinimo tvarka.  

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti UAB „Idee Fixe Vilnius“, pateiktų duomenų atrankos ir įdarbinimo vykdymo tikslu Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) viešose socialinių tinklų paskyrose nurodytus buvusius kandidato darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Kandidato, dalyvaujančio Valdytojo paskelbtoje atrankoje į konkrečią darbo vietą, pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje: Teisių įgyvendinimo tvarka.

Teisių įgyvendinimo tvarka 

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi teisių:

Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis. Teisė susipažinti įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą „Idée Fixe“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu studio@ideefixe.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Pateikiant prašymą susipažinti su asmens duomenis, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų, su kuriais prašote susipažinti, kategorijos.

Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą „Idée Fixe“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu studio@ideefixe.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Pateikiant prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis, prašyme turi būti nurodyta, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu studio@ideefixe.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.

Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu studio@ideefixe.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Verslo klientai ir jų atstovai fiziniai asmenys, kurių atžvilgiu tiesioginė rinkodara yra vykdoma be jų sutikimo, teisę nesutikti įgyvendina pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu studio@ideefixe.lt. Visais kitais atvejais išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Valdytojo.

Teisę į duomenų perkeliamumą. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu studio@ideefixe.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.

Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai. Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų. 
Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją

Kontaktai

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, prašymų ar skundų susiekite su mumis ir mes jums padėsime:
UAB „Idee Fixe Vilnius“
adresas T. Ševčenkos g. 16A, LT-03111 Vilnius
El. paštas studio@ideefixe.lt

@ideefixevilnius